Ścieżka powrotu

Start O nas


Nowiny
Wybory w Kole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
środa, 12 marca 2014 05:06

Dnia 19.02.2014r. na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym wybrałyśmy nowe władze. Przewodnicząca zebrania Małgorzata Krall przedstawiła porządek zebrania i przy zachowaniu quorum wybrałyśmy zarząd i komisję rewizyjną KGW.

Oto nowy skład zarządu:

Przewodnicząca KGW- Beata Kornalewicz

Zastępca przewodniczącej- Halina Kalka

Sekretarz-Anna Pigul

Skarbnik-Wiesława Swoboda

Kronikarz -Małgorzata Napierała

Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca- Elżbieta Rucińska

Członkinie: Hanna Krall , Teresa Krall

W czasie dyskusji nowa przewodnicząca Beata Kornalewicz podziękowała za ponowny wybór, i przedstawiła nowy plan pracy na 2014r. Poruszano również sprawę obchodów 60-lecia KGW które mają się odbyć we wrześniu.

Poprawiony: poniedziałek, 13 października 2014 12:43
 
Podsumowanie pracy w Kole za 2011r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
piątek, 27 stycznia 2012 10:06

Dnia 25.01.2012r. spotkałyśmy się aby podsumować naszą pracę w Kole za rok 2011. Miniony rok był dla nas ciekawy, pracowity i pełny wrażeń podczas  realizacji zadań jakie sobie założyłyśmy i  zrealizowałyśmy.

Sprawozdania które przedstawiły nam:

-Sekretarz Anna Pigul -z działalności pracy Koła za 2011r,

-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Krall -z działalności finansowej Koła za 2011r, przyjęto jednogłośnie i udzielono Zarządowi absolutorium. Nie zabrakło kilka ciepłych słów podziękowania dla wszystkich członkiń za wspólną pracę w Kole od przewodniczącej Beaty Kornalewicz która przedstawiła nowy plan pracy na 2012 r.

Założenia do planu pracy na 2012 r.

-zorganizowanie spoktania noworocznego,Dnia Kobiet ,Dnia Dziecka,Sobótki,Andrzejek.

-pomoc przy uroczystościach otwarcia świetlicy wiejskiej, Festynu Parafialnego,Dnia Chorego, Dożynek Kościelnych.

-uczestnictwo w warsztatach rękodzieła: ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe.

-zaproszenie ciekawych ludzi: spotkanie z psychologiem i kosmetyczką.

-wycieczki: rowerowa, do teatru, na basen, do Chomiąży Księżej.

Poprawiony: środa, 09 stycznia 2013 16:31
 
Udany rok pracy i działalności w KGW mamy za sobą ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
piątek, 11 lutego 2011 10:46

Dnia 9. 02. 2011 r. członkinie koła spotkały się w celu podsumowania pracy w kole za miniony rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem o działalności koła za 2010 r. i komisji rewizyjnej podsumującej finanse, zarząd koła jednogłośnie otrzymał absolutorium.Sekretarz koła Anna Pigul podziękowała przewodniczącej za to że przez ten rok była ,,motorem,, który organizuje pracę w kole.Z kolei przewodnicząca podziękowała wszystkim członkiniom za zaangażowanie w pracy w KGW, i zapoznała panie z nowym planem pracy na 2011 r.

Ustalono w czasie dyskusji następujace zadania  do zrealizowania na obecny rok:

 • Spotkanie z okazji Dnia kobiet i Dnia matki,
 • wyjazd na zespół Mazowsze i do opery lub kina,
 • wycieczka nad morze, do Lichenia , Gruczna, i rejs statkiem po Noteci,
 • wykład na temat pielęgnacji ogrodów,
 • pomoc w zoorganizowaniu festynu parafialnego ,festynu tura, Dnia seniora,i dziecka,
 • nauka haftu i wykonanie ozdób świątecznych wielkanocnych i bożonarodzeniowych,
 • zoorganizowanie święta sobótki,
 • uczestnictwo w dożynkach gminnych i kościelnych,
 • czynny wypoczynek — spacer z kijkami do Głęboczka,
 • pokaz makijażu przez firmę kosmetyczną,
 • pozyskiwanie środków unijnych,
 • wymiana doswiadczeń kulinarnych.

Na koniec naszego spotkania wszystkie członkinie stwierdziły, że był to pracowity rok dla koła,

i oprócz wielu zadań które zostały zrealizowane wszystkie się lepiej poznały i zaprzyjażniły.

obraz 008.jpg - 2.54 Mb

Przy kawie i słodyczach miło spędziłyśmy czas.

Poprawiony: środa, 09 stycznia 2013 16:35
 
Cele działania koła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
wtorek, 18 stycznia 2011 12:50

Celem działania KGW jest :

 • obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet ,
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich ,
 • upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i rolnictwie ,
 • dążenie do poprawy i ochrony zdrowia ,
 • kultywowanie kultury ludowej , szczególnie regionalnej ,
 • wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji , patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości .
 
Regulamin KGW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Kornalewicz
sobota, 15 stycznia 2011 09:58

 

Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich w Turze.

I. Postanowienie ogólne.

§ 1. Koło Gospodyń Wiejskich ( KGW ) w Turze jest organizacją społeczno-zawodową kobiet wiejskich zrzeszoną w

Gminnej Radzie Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Szubinie. Zakresem swojego działania obejmuje wieś Tur, oraz okoliczne miejscowości.

§ 2. Celem działania KGW jest:

 • obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet,

 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich,

 • upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i rolnictwie,

 • dążenie do poprawy i ochrony zdrowia,

 • kultywowanie kultury ludowej, szczególnie regionalnej,

 • wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.

§ 3. KGW swoje zadania realizuje poprzez:

 • współpracę z organizacjami i podmiotami działającymi na naszym terenie tj: Ochotniczą Strażą Pożarną, sołectwem Tur, parafią i Szkołą Podstawową w Turze,

 • organizowanie wyjazdów kulturalno-oświatowych i krajoznawczo-turystycznych.

 • udział w festynach, targach, dożynkach organizowanych na terenie naszego powiatu,

 • wymianę wzajemnych poglądów i doświadczeń członkiń koła związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

 • korzystanie z pomocy różnych organizacji społecznych, kulturalno-oświatowych w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.

   

II. Członkowstwo w KGW.

 

§ 4. Do KGW w Turze mogą należeć kobiety pełnoletnie z różnych grup zawodowych.

§ 5. Przyjęcie członkini do koła następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła. Członkinie koła są zobowiązane uczestniczyć w zebraniach i aktywnie działać w kole.

§ 6. Rezygnacja z członkowstwa w KGW następuje w drodze oświadczenia woli złożonego na piśmie lub ustnie do protokołu.

§ 7. Dopuszcza się możliwość usunięcia członkini z koła. Z wnioskiem o usunięcie może wystąpić przewodnicząca lub inna członkini koła.

  Przyczyną usunięcia członkini z koła może być w szczególności:

 • wykazywanie biernej postawy wobec podejmowanych przez koło działań,

 • niewłaściwe zachowanie utrudniające pracę w zespole,

 • nieopłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku.

§ 8. Usunięcie członkini z koła lub odwołanie z powierzonej jej funkcji następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

§ 9. W uznaniu szczególnych zasług członkini koła może uzyskać status członkini honorowej i być zwolniona z obowiązku opłaty składki członkowskiej.

 

   

III. Organy KGW.

A. Zebranie członkiń.

 

§ 10. Najwyższą władzą KGW jest zebranie członkiń.

§ 11. Na zebraniu podejmowane są uchwały dotyczące bieżącej działalności koła, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła. Najpóźniej do końca lutego każdego roku kalendarzowego, zarząd koła przedstawia na zebraniu sprawozdawczym sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni w celu uzyskania absolutorium.

§ 12. Zebrania koła zwołuje przewodnicząca w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

B. Zarząd KGW.

 

§ 13. Bieżące kierownictwo nad działalnością koła sprawuje zarząd, który jest wybierany spośród członkiń koła na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na czteroletnią kadencję, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

 

§ 14. W skład zarządu koła wchodzą:

 • przewodnicząca,

 • wiceprzewodnicząca,

 • sekretarz,

 • skarbnik,

 • kronikarz.

§ 15. Zadaniem przewodniczącej jest:

 • zwoływanie zebrań,

 • kierowanie pracami zarządu i całego koła,

 • przedkładanie inicjatyw związanych z działalnością koła.

  § 16. Wiceprzewodnicząca jest stałym zastępcą przewodniczącej i wykonuje inne zadania powierzone jej przez przewodniczącą.

§ 17. Zadaniem sekretarza jest:

 • pisanie protokołów z zebrań,

 • prowadzenie archiwum koła.

§ 18. Zadaniem skarbnika jest:

 • pobieranie składek od członkiń koła,

 • prowadzenie dokumentacji finansowej koła.

§ 19. Zadaniem kronikarza jest:

 • prowadzenie na bieżąco kroniki koła,

 • promowanie koła na zewnątrz.

   

  C. Komisja Rewizyjna.

 

  § 20. Gospodarowanie środkami finansowymi przez zarząd koła podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

  § 21. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przewodnicząca i dwie członkinie.

  § 22. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród członkiń koła na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

  § 23. Na zebraniu sprawozdawczym KR przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.

IV. Finanse KGW.

 

§ 24. KGW utrzymuje się ze składek członkowskich, których wysokość ustala się corocznie na zebraniu sprawozdawczym.

§ 25. Innymi formami pozyskiwania środków finansowych są:

 • dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 • dobrowolne wpłaty,

 • dochody uzyskiwane z własnej działalności koła.

§ 26. Nagrody otrzymywane przez członkinie koła biorące udział w konkursach są własnością koła.

V. Zmiany w regulaminie KGW.

 

§ 27. Zmiany dotyczące regulaminu mogą być dokonywane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członkiń koła.

   

Poprawiony: niedziela, 06 stycznia 2013 16:06